Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk  |   Email: info@keldonksemolen.nl
Keldonk en haar molen Keldonk (Keeldonck) Het   Noord-Brabantse   dorp   Keldonk   is   gelegen,   enigszins   ingeklemd   tussen   de   rivier   de   Aa   en   de   Zuid-   Willemsvaart,   ongeveer   5   kilometer   ten zuiden-oosten   van   Veghel.   De   plaatsnaam   Keldonk,   vroeger   Keeldonck,   is   afgeleid   van   het   woord   “keel”;   grassoort   in   een   laag   gelegen   gebied (dal   van   de   Aa),   en   "donk"   zijnde   een   hooggelegen   land,   woeste   heidevelden   aansluitend   aan   het   Aa-dal.   Het   dorp   Keldonk   bestond   al   in   de   14e eeuw. In de historische mirakelen van Onze lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch wordt Keldonk al genoemd in het jaar 1387. Het aantal inwoners van Keldonk bedraagt momenteel ongeveer 1050. Korenmolen De Hoop Keldonk Korenmolen   De   Hoop   werd   gebouwd   in   1849.   In   tegenstelling   tot   algemeen   wordt aangenomen   is   de   molen   niet   afkomstig   uit   Noord-Holland   maar   zeer   waarschijnlijk   uit Groningen.   De   molen   stond   in   het   buurtschap   De   Friese   Wilp,   gelegen   op   de   grens   van Groningen,   Friesland   en   Drente   in   de   gemeente   Marum,   aan   de   Groningse   zijde   van   de provinciegrens. In   1903   werd   de   molen   daar   gekocht   door   een   molenaar   uit   het   dorp   De   Wilp,   die   daar in   1901   een   grote   molen   had   gebouwd.   Blijkbaar   kocht   hij   deze   molen   op   om   een concurrent kwijt te raken want hij liet de molen meteen na aankoop afbreken. Nog   in   datzelfde   jaar   (1903)   werd   deze   gekocht   door   de   heer   Christiaan   Raaijmakers   uit Aarle-Rixtel.    Hij    gaf    opdracht    de    molen    naar    Keldonk    te    vervoeren    en    hem    daar opnieuw   op   te   bouwen.   De   heer   Raaijmakers   stond   in   de   omgeving   bekend   als   een zeer   vakkundige   molenaar.   Op   25   november   1908   verkocht   hij   de   molen   aan   Tinus   (M.) van   Lith.   De   heer   Raaijmakers   vertrok   naar   de   molen   op   de   Heuvel   in   Veghel   en   vertrok daar later weer naar de watermolen in Nuenen (de Wettense watermolen). Van   de   molens   op   het   grondgebied   van   de   voormalige   gemeente   Erp   was   de   Keldonkse molen     “De     Hoop”     (waarschijnlijk     zo     genoemd     naar     de     vroegere     nabijgelegen zuivelfabriek)   de   laatste   die   gebouwd,   en   tevens   de   laatste   die   gesloopt   werd.   Al   in   de Middeleeuwen   had   Erp   een   dubbele   watermolen,   waar   een   windmolen   bij   hoorde.   In de   negentiende   eeuw   kwamen   daar   nog   twee   forse   stenen   stellingmolens   bij,   en   een jaar   na   de   afbraak   van   de   watermolen   in   1896   werd   een   achtkante   houten   molen   in Boerdonk opgericht. Over   de   sloop   van   deze   laatste   molen   op   Erps   grondgebied   schreef   Janus   van   den   Berg (oud-wethouder   van   de   voormalige   gemeente   Erp   en   schrijver   van   artikelen   voor   de Erpse   Krant)   op   19   oktober   1972   een   artikel   in   de   plaatselijke   Erpse   Krant.   Dit   artikel   is als   historisch   document   opgenomen   op   deze   site.   Onder   aan   deze   pagina   vindt   u   een link om het volledige artikel te lezen. De Keldonkse molen De Hoop zou bekend worden als de kleinste molen van Nederland in haar soort. De Bulten en De Roost De   Keldonkse   molen   “De   Hoop”   werd   gebouwd   aan   de   Aschstraat   die   liep   van   de   Keldonkse   kerk   naar   Erp.   Momenteel   heet   deze   straat   De Roost.    De    naam    van    deze    straat    verwijst    naar    het    gelijknamige    natuur-    en    moerasgebied    “De    Roost”.    Dit    natuurgebied    bestaat    uit    een samenvoeging   van   het   ten   noorden   van   de   weg   Keldonk-   Erp   gelegen   gebied   “De   Bulten”   en   het   ten   zuiden   van   deze   weg   gelegen   gebied   “De Roost”.   Het   gebied   waar   de   molen   werd   gebouw   was   gelegen   tegen   het   Aa-dal   en   de   rand   van   het   gebied   "De   Bulten”.   Vanuit   de   molen   kijkt   met prachtig   uit   over   zowel   “De   Bulten”   als   “De   Roost”.   In   de   eerste   helft   van   de   20e   eeuw   werd   in   het   gebied   hoogveen   (turf)   gewonnen.   Deze   turf was van zeer matige kwaliteit en werd plaatselijk "klot” genoemd. Driemaal is scheepsrecht……… Op    28    september    1962    werd    een    eerste    poging    gedaan    de molen    te    behouden.    In    de    gemeenteraad    werd    een    plan voorgelegd   om   de   molen   met   650   m2   grond   van   de   heer   Van Lith   te   kopen   voor   een   prijs   van   ƒ   8.000,00.   Het   te   verwachten subsidiebedrag   was   40%   van   de   restauratiekosten.   De   kosten van   restauratie   werden   destijds   begroot   op   ƒ   17.500,00.   Helaas bleek   de   gemeente   niet   bij   machte   om   de   gelden   bijeen   te krijgen.     Mogelijk     waren     de     historische     woorden     van     de voorzitter    van    de    raad,    burgemeester    Cappetti,    hier    mede debet   aan.   Tijdens   de   raadsvergadering   zei   hij   namelijk;   "Naar alle   waarschijnlijkheid   zal   de   molen   binnen   twee   jaar   in   elkaar ploffen". In   1991   werd   er   een   tweede   poging   gedaan   om   de   molen   te herbouwen.      Ondanks      de      zeer      positieve      reacties      van Staatsbosbeheer   (eigenaar   van   moeras-   en   natuurgebied   “De Roost”)   en   de   heer   A.   van   Nuland,   toenmalig   eigenaar   van   de molen, bleek ook deze poging niet haalbaar. Na   grondige   voorbereidingen   is   op   31   december   2007,   jawel   in   “Het   jaar   van   de   molen”,   de   Stichting   korenmolen   “De   Hoop”   Keldonk   officieel opgericht.   Dit   is   het   eerste   tastbare   resultaat   van   een   periode   van   goed   voorbereidend   werk   door   de   werkgroep,   maar   vooral   te   danken   aan   de medewerking   van   de   huidige   eigenaar,   de   familie   Van   Nuland,   de   positieve   reactie   van   het   gemeentebestuur   van   de   gemeente   Veghel   en   zeker niet op de laatste plaats dankzij het geweldige enthousiasme onder de inwoners van Keldonk. In   2007   stelde   de   gemeente   Veghel   een   startsubsidie   beschikbaar   van   €   100.000,00.   Toen   ook   de   provincie   Noord-Brabant   in   het   kader   van   de vitalisering   platteland   Peel   en   Maasgebied   een   bijdrage   van   €   100.000,00   beschikbaar   stelde   kon   de   eerste   fase   van   de   bouw   beginnen.   Een nieuw bijgebouw werd gebouwd en de oude stenen molenromp werd volledig gerestaureerd. In   2016   zijn   de   vrijwilligers   begonnen   met   de   houtconstuctie   waaronder   de   achtkant.   Voor   het   specialistische   werk   zoals   het   maalmechaniek tekent Adriaens Molenbouw Weert B.V.
© 2006 - 2017 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
 
Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2018 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
KELDONK EN HAAR MOLEN Keldonk (Keeldonck) Het    Noord-Brabantse    dorp    Keldonk    is    gelegen,    enigszins ingeklemd   tussen   de   rivier   de   Aa   en   de   Zuid-   Willemsvaart, ongeveer    5    kilometer    ten    zuiden-oosten    van    Veghel.    De plaatsnaam   Keldonk,   vroeger   Keeldonck,   is   afgeleid   van   het woord   “keel”;   grassoort   in   een   laag   gelegen   gebied   (dal   van de    Aa),    en    "donk"    zijnde    een    hooggelegen    land,    woeste heidevelden   aansluitend   aan   het   Aa-dal.   Het   dorp   Keldonk bestond   al   in   de   14e   eeuw.   In   de   historische   mirakelen   van Onze    lieve    Vrouw    van    's-Hertogenbosch    wordt    Keldonk    al genoemd in het jaar 1387. Het    aantal    inwoners    van    Keldonk    bedraagt    momenteel ongeveer 1050. Korenmolen De Hoop Keldonk Korenmolen      De      Hoop      werd      gebouwd      in      1849.      In tegenstelling   tot   algemeen   wordt   aangenomen   is   de   molen niet   afkomstig   uit   Noord-Holland   maar   zeer   waarschijnlijk   uit Groningen.    De    molen    stond    in    het    buurtschap    De    Friese Wilp,    gelegen    op    de    grens    van    Groningen,    Friesland    en Drente   in   de   gemeente   Marum,   aan   de   Groningse   zijde   van de provinciegrens. In   1903   werd   de   molen   daar   gekocht   door   een   molenaar   uit het   dorp   De   Wilp,   die   daar   in   1901   een   grote   molen   had gebouwd.     Blijkbaar     kocht     hij     deze     molen     op     om     een concurrent   kwijt   te   raken   want   hij   liet   de   molen   meteen   na aankoop afbreken. Nog   in   datzelfde   jaar   (1903)   werd   deze   gekocht   door   de   heer Christiaan   Raaijmakers   uit   Aarle-Rixtel.   Hij   gaf   opdracht   de molen   naar   Keldonk   te   vervoeren   en   hem   daar   opnieuw   op te    bouwen.    De    heer    Raaijmakers    stond    in    de    omgeving bekend   als   een   zeer   vakkundige   molenaar.   Op   25   november 1908   verkocht   hij   de   molen   aan   Tinus   (M.)   van   Lith.   De   heer Raaijmakers   vertrok   naar   de   molen   op   de   Heuvel   in   Veghel en   vertrok   daar   later   weer   naar   de   watermolen   in   Nuenen (de Wettense watermolen). Van    de    molens    op    het    grondgebied    van    de    voormalige gemeente     Erp     was     de     Keldonkse     molen     “De     Hoop” (waarschijnlijk   zo   genoemd   naar   de   vroegere   nabijgelegen zuivelfabriek)   de   laatste   die   gebouwd,   en   tevens   de   laatste die    gesloopt    werd.    Al    in    de    Middeleeuwen    had    Erp    een dubbele   watermolen,   waar   een   windmolen   bij   hoorde.   In   de negentiende    eeuw    kwamen    daar    nog    twee    forse    stenen stellingmolens    bij,    en    een    jaar    na    de    afbraak    van    de watermolen   in   1896   werd   een   achtkante   houten   molen   in Boerdonk opgericht. Over   de   sloop   van   deze   laatste   molen   op   Erps   grondgebied schreef     Janus     van     den     Berg     (oud-wethouder     van     de voormalige   gemeente   Erp   en   schrijver   van   artikelen   voor   de Erpse   Krant)   op   19   oktober   1972   een   artikel   in   de   plaatselijke Erpse      Krant.      Dit      artikel      is      als      historisch      document opgenomen   op   deze   site.   Onder   aan   deze   pagina   vindt   u   een link om het volledige artikel te lezen. De   Keldonkse   molen   De   Hoop   zou   bekend   worden   als   de kleinste molen van Nederland in haar soort. De Bulten en De Roost De    Keldonkse    molen    “De    Hoop”    werd    gebouwd    aan    de Aschstraat     die     liep     van     de     Keldonkse     kerk     naar     Erp. Momenteel   heet   deze   straat   De   Roost.   De   naam   van   deze straat       verwijst       naar       het       gelijknamige       natuur-       en moerasgebied   “De   Roost”.   Dit   natuurgebied   bestaat   uit   een samenvoeging   van   het   ten   noorden   van   de   weg   Keldonk-   Erp gelegen   gebied   “De   Bulten”   en   het   ten   zuiden   van   deze   weg gelegen   gebied   “De   Roost”.   Het   gebied   waar   de   molen   werd gebouw   was   gelegen   tegen   het   Aa-dal   en   de   rand   van   het gebied   "De   Bulten”.   Vanuit   de   molen   kijkt   met   prachtig   uit over   zowel   “De   Bulten”   als   “De   Roost”.   In   de   eerste   helft   van de   20e   eeuw   werd   in   het   gebied   hoogveen   (turf)   gewonnen. Deze   turf   was   van   zeer   matige   kwaliteit   en   werd   plaatselijk "klot” genoemd. Driemaal is scheepsrecht……… Op   28   september   1962   werd   een   eerste   poging   gedaan   de molen    te    behouden.    In    de    gemeenteraad    werd    een    plan voorgelegd   om   de   molen   met   650   m2   grond   van   de   heer   Van Lith     te     kopen     voor     een     prijs     van     ƒ     8.000,00.     Het     te verwachten         subsidiebedrag         was         40%         van         de restauratiekosten.   De   kosten   van   restauratie   werden   destijds begroot   op   ƒ   17.500,00.   Helaas   bleek   de   gemeente   niet   bij machte   om   de   gelden   bijeen   te   krijgen.   Mogelijk   waren   de historische     woorden     van     de     voorzitter     van     de     raad, burgemeester    Cappetti,    hier    mede    debet    aan.    Tijdens    de raadsvergadering         zei         hij         namelijk;         "Naar         alle waarschijnlijkheid   zal   de   molen   binnen   twee   jaar   in   elkaar ploffen". In   1991   werd   er   een   tweede   poging   gedaan   om   de   molen   te herbouwen.     Ondanks     de     zeer     positieve     reacties     van Staatsbosbeheer   (eigenaar   van   moeras-   en   natuurgebied   “De Roost”)   en   de   heer   A.   van   Nuland,   toenmalig   eigenaar   van   de molen, bleek ook deze poging niet haalbaar. Na   grondige   voorbereidingen   is   op   31   december   2007,   jawel in    “Het    jaar    van    de    molen”,    de    Stichting    korenmolen    “De Hoop”   Keldonk   officieel   opgericht.   Dit   is   het   eerste   tastbare resultaat    van    een    periode    van    goed    voorbereidend    werk door     de     werkgroep,     maar     vooral     te     danken     aan     de medewerking     van     de     huidige     eigenaar,     de     familie     Van Nuland,   de   positieve   reactie   van   het   gemeentebestuur   van de    gemeente    Veghel    en    zeker    niet    op    de    laatste    plaats dankzij   het   geweldige   enthousiasme   onder   de   inwoners   van Keldonk. In     2007     stelde     de     gemeente     Veghel     een     startsubsidie beschikbaar   van   €   100.000,00.   Toen   ook   de   provincie   Noord- Brabant   in   het   kader   van   de   vitalisering   platteland   Peel   en Maasgebied    een    bijdrage    van    €    100.000,00    beschikbaar stelde   kon   de   eerste   fase   van   de   bouw   beginnen.   Een   nieuw bijgebouw   werd   gebouwd   en   de   oude   stenen   molenromp werd volledig gerestaureerd. In   2016   zijn   de   vrijwilligers   begonnen   met   de   houtconstuctie waaronder   de   achtkant.   Voor   het   specialistische   werk   zoals het maalmechaniek tekent Adriaens Molenbouw Weert B.V.