Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk  |   Email: info@keldonksemolen.nl
Keldonk, 14 oktober 2017 Keldonk krijgt zijn molen terug! Restauratie Keldonkse molen nagenoeg voltooid met het insteken van de roeden. Vijfenveertig   jaar   geleden   kopte   de   Erpse   Krant   “Laatste   Erpse   windmolen   gesloopt”.   Het   is   19   oktober   1972.   In   de   krant   schrijft redacteur   Janus   van   den   Berg   dat   met   de   sloop   van   de   Keldonkse   molen   “het   rijke   molenbezit   van   de   gemeente   Erp   geheel   verloren   is gegaan”.   Hoe   de   geschiedenis   in   de   loop   der   tijd   soms   een   bijzondere   wending   neemt   leert   de   Keldonkse   korenmolen   De   Hoop.   De molen   wordt   op   dit   moment   met   deels   nog   beschikbare   authentieke   onderdelen   gerestaureerd   en   herbouwd.   Zaterdag   14   oktober werden de roeden gestoken en nadert het project zijn voltooiing. Keldonk krijgt zijn molen terug! De   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   en   blijft   een   bijzonder project.   Bijzonder   omdat   de   molen   wordt   gerestaureerd   met   deels   authentieke onderdelen   -waaronder   de   molenkap-      die   molenbouwer   Adriaens   uit   Weert 45   jaar   lang   conserveerde   op   zijn   werf.   Bijzonder   ook   omdat   de   carrière   van molenhistoricus    Nico    Jurgens    in    de    jaren    ’60    startte    met    pogingen    om    de Keldonkse   molen   van   z’n   ondergang   te   redden.   Nu   aan   het   einde   van   zijn loopbaan   is   de   heer   Jurgens   als   adviseur   betrokken   bij   de   restauratie   van   de Keldonkse   molen.   Het   doet   hem   goed   dat   zijn   aantekening   van   destijds   nu   een waardevolle    bron    vormen    voor    de    restauratie.    Nog    een    bijzonderheid;    de herbouw   en   restauratie   van   de   molen   is   een   specifieke   soms   ingewikkelde   en zeer   zeker   tijdrovende   bezigheid   die   voor   een   belangrijk   deel   wordt   uitgevoerd door vrijwilligers. Het      vorderen      van      het      herbouw-      en      restauratieproject      vervuld      de bouwvrijwilligers   met   een   speciaal   gevoel.   De   tijdelijke   hal   aan   de   voet   van   de molen   wordt   steeds   leger   naar   mate   er   meer   onderdelen   hun   definitieve   plek in   of   aan   de   molen   krijgen.   Het   project   is   bijna   klaar.   Met   een   beetje   weemoed kunnen   de   vrijwilligers   straks   terugkijken   op   een   fantastische   bouwtijd   van hard werken, veel lol en kameraadschap. Zou   het   toeval   zijn   dat   tijdens   deze   weekendklus   het   zonnetje   heerlijk   scheen   op   het   werk   van   de   bouwers?   Wat   in   ieder   geval   geen   toeval   is,   is dat   de   Erpse   Krant   van   donderdag   19   oktober   2017,   op   de   dag   nauwkeurig   45   jaar   nadat   de   heer   Van   den   Berg   zijn   artikel   schreef,   zal   openen   met “Keldonk krijgt zijn molen terug!”
Keldonk, 7 december 2017 Keldonkse molen voor het eerst na 45 jaar in de vreugdestand. Unesco plaatst het molenaarsambacht op de werelderfgoedlijst. Na   ruim   45   jaar   staan   de   wieken   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   sinds   donderdagmorgen   voor   het   eerst   weer   in   de   vreugdestand. Directe   aanleiding   is   de   bekendmaking   dat   het   ambacht   van   molenaar   is   toegevoegd   aan   de   internationale   lijst   voor   Immaterieel Erfgoed   van   Unesco.   In   heel   Nederland   zullen   vandaag   molens   in   de   vreugdestand   worden   gezet.   Daarmee   geven   de   molenaars   door middel van een eeuwenoud gebruik uiting aan hun blijdschap rondom deze wereldwijde erkenning Vroeger   hadden   de   mensen   geen   telefoon,   radio   of   televisie.   Om   snel   een bericht   door   te   geven   gebruikte   de   molenaar   de   wieken   van   de   molen.   Elke gebeurtenis   heeft   haar   eigen   wiekstand.   In   Zuidoost-Nederland   zijn   sommige standen   anders   dan   in   de   rest   van   Nederland.   Een   soort   molendialect   dus.   Ook de Keldonkse molen spreekt met deze zuidelijke tongval. De   Vereniging   De   Hollandsche   Molen,   Het   Gilde   van   Vrijwillige   Molenaars,   het Ambachtelijk   Korenmolenaars   Gilde   en   het   Gild   Fryske   Mounders   hebben   zich de   afgelopen   twee   jaar   samen   met   het   ministerie   van   OCW   ingezet   voor   de internationale erkenning van het ambacht van molenaar. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   de   afgelopen   jaren   met   veelal   authentieke materialen   gerestaureerd   en   herbouwd.   Op   dit   moment   wordt   de   laatste   hand gelegd   aan   het   maalmechaniek   van   de   molen.   Eind   van   dit   jaar   is   de   molen gereed. Het   molenaarsteam   van   korenmolen   De   Hoop   bestaat   uit   drie   molenaars   en één   molenaar   in   opleiding.   Hans   van   den   Hurk   en   leerling-molenaar   Nico   van Brussel   draaiden   de   Keldonkse   molen   vandaag   in   de   vreugdestand.   Bij   die gelegenheid   lieten   zij   ook   blijken   blij   en   trots   te   zijn.   Molenaar   Hans   van   den   Hurk;   “Deze   internationale   erkenning   zal   ertoe   leiden   dat   het molenaarsambacht   nog   beter   bekend   wordt   bij   het   grote   publiek.   Molenaars   dragen   bij   aan   het   in   stand   houden   van   ons   molenbezit.   Nederland   is bij    vele    toeristen    bekend    om    haar    molens.    Zij    leveren    jaarlijks    een    mooie    bijdrage    aan    onze    economie.    Daarnaast    verfraaien    molens    ons landschap. Daarom moeten we onze molens en haar molenaars koesteren."
Keldonk, 31 december 2017 Ruim 70 vrijwilligers bouwden de Keldonkse molen; ’t is een plaatje! Vrijwilligers ronden na duizenden uurtjes werk de herbouw en restauratie af. Hij   is   klaar   en   ’t   is   een   plaatje!   Meer   dan   70   vrijwilligers   restaureerden   en   herbouwden   in   de   afgelopen   jaren   korenmolen   De   Hoop   in Keldonk.   Op   oudjaarsdag   stonden   zijn   tijdens   een   korte   feestelijke   bijeenkomst   stil   bij   de   voltooiing   van   de   molen.   Projecten   die   net   als korenmolen   De   Hoop   in   het   kader   van   de   subsidieregeling   gebiedsopgaven   Noord-Brabant   in   aanmerking   komen   voor   een   bijdrage moeten   voor   1   januari   2018   worden   afgerond.   Met   vereende   krachten   en   vele   uurtjes   werk   zorgden   de   vrijwilligers   ervoor   dat   de wieken van de molen mooi voor de afgesproken deadline weer kunnen draaien. Het   is   een   prachtig   gezicht;   de   molen   trots   met   zijn   wieken   hoog   in   de   lucht   aan de   rand   van   het   dorp.   Mooi   gelegen   in   de   fraaie   natuurrijke   omgeving   van   De Roost   &   De   Bulten   en   het   Aa-dal.   De   vrijwilligers   hadden   op   oudjaarsdag   alle reden dit geweldige resultaat samen even te vieren. De   plannen   voor   de   herbouw   en   restauratie   van   de   molen   werden   tijdens   de ontwikkeling   van   een   nieuwe   structuurvisie   voor   het   dorp   in   2003   gesmeed.   Na de   nodige   voorbereidingen   werd   de   molenstichting   op   31   december   2007   (in “het   jaar   van   de   molen”,   nu   precies   10   jaar   geleden)   opgericht.   In   2011   werd met   behulp   van   sponsoren,   subsidie   van   de   toenmalige   gemeente   Veghel   en een    bijdrage    vanuit    de    LEADER    subsidieregeling    van    de    Provincie    Noord- Brabant    gestart    met    de    bouw    van    een    nieuwe    ontvangstruimte    en    de restauratie    van    de    oude    vervallen    molenromp.    In    2014    kreeg    de    stichting wederom   een   subsidie   van   de   provincie   Noord-Brabant.   Hiermee   kon   ook   de tweede en tevens laatste fase van het project worden gerealiseerd. Voorzitter   Jan   van   de   Vossenberg   dankte   de   vrijwilligers   voor   hun   inzet   in   de afgelopen   jaren.   "Zonder   jullie   hulp   was   dit   nooit   mogelijk   geweest.   We   mogen samen   trots   zijn   op   dit   prachtige   resultaat.   Keldonk   heeft   er   weer   een   mooie blikvanger bij!" Ook maakte hij bekend dat de officiële opening van de molen gepland staat voor het weekend van 14 en 15 april 2018.
Keldonk, 17 maart 2018 “Een molenhistoricus met de Keldonkse molen als rode draad in zijn carrière” Nico Jurgens ontvangt onderscheiding voor zijn bijdrage aan het behoud van molens Zaterdag   ontving   Nico   Jurgens   in   Amersfoort   de   onderscheiding   voor   Vernuft   en   Volharding.   In   1972   was   hij   betrokken   bij   een   eerste poging   korenmolen   De   Hoop   te   behouden   voor   het   nageslacht.   Dat   moment   markeerde   het   begin   van   zijn   loopbaan   als   molenhistoricus. Eerst   in   dienst   van   De   Hollandsche   Molen,   vanaf   1992   actief   als   zelfstandig   adviseur   monumentenzorg   met   bouwhistorisch   onderzoek als   specialisatie.   Zijn   carrière   is   na   ruim   45   jaar   in   een   rustiger   vaarwater   gekomen.   Bijzonder   is   dat   korenmolen   De   Hoop   ook   nu   weer een   rol   speelt   bij   de   markering   van   dit   feestelijke   moment.   De   restauratie   van   deze   molen   werd   onlangs   mede   op   basis   van   zijn   adviezen voltooid.   De   toegekende   onderscheiding   is   een   waardering   voor   de   waardevolle   bijdrage   die   Nico   Jurgens   heeft   geleverd   aan   het   behoud van molens; nationaal en internationaal. Nico   Jurgens   (links   op   de   foto)   zet   zich   al   meer   dan   45   jaar   professioneel   in   voor het   behoud   van   molens   en   ander   cultureel   en   industrieel   erfgoed   in   Nederland, Vlaanderen,      Duitsland,      Polen      en      Italië.      In      de      aanbeveling      voor      de onderscheiding    staat    onder    andere    te    lezen;    “Naast    zijn    beroepsmatige betrokkenheid   vond   en   vindt   hij   ook   altijd   tijd   zich   belangeloos   in   te   zetten   op velerlei   terreinen,   in   vrijwel   alle   provincies   van   ons   land   en   in   het   buitenland. Onderzoek,   zowel   technisch   als   historisch,   zat   hem   al   jong   in   het   bloed.   Maar de    rode    draad    door    zijn    leven    is    de    korenmolen    van    Keldonk.    Een    eeuw geleden    nog    in    volle    glorie,    maar    uiteindelijk    vervallen    tot    een    troosteloze ruïne.    Op    basis    van    Nico's    onderzoek    kwam    het    tot    een    herbouw    die    zijn weerga bijna niet kent.” Nico     bezit     een     enorme     molendocumentatie     en     heeft     een     groot     aantal publicaties     op     zijn     naam     staan.     Hij     hield     talloze     lezingen     bij     allerlei gelegenheden,      nationaal      en      internationaal,      en      is      een      specialist      in bouwhistorisch   onderzoek.   Zijn   onderzoek   heeft   geleid   tot   cultuurhistorisch betere en meer verantwoorde restauraties. Op   de   zaterdag   aan   hem   uitgereikte   oorkonde   staat   vermeld:   "Als   blijk   van   waardering   voor   je   inzet   bij   de   ontwikkeling   van   bouwhistorisch onderzoek voor molens, met als sprekend voorbeeld de toepassing daarvan bij de realisatie van de herbouw van molen De Hoop in Keldonk." Uiteraard   was   een   delegatie   van   stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   tijdens   de   uitreiking   in   Amersfoort   aanwezig   om   Nico   en   zijn   vrouw   Jet   na afloop te feliciteren met deze mooie en zeer verdiende onderscheiding.
Keldonk, 1 oktober 2017 Historie van Keldonkse molen vastgelegd in een prachtig boek. Huub van Hees schrijft boek “Op verhaal met de Keldonkse molen”. Huub   van   Hees   heeft   de   afgelopen   jaren   gewerkt   aan   een   boek   over   de   historie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   Zaterdagmorgen reikte   wethouder   Eric   van   den   Bogaard   het   eerste   exemplaar   aan   de   auteur   uit.   “Als   wethouder   die   onder   andere   verantwoordelijk   is voor   het   monumentenbeleid   in   onze   gemeente   ben   ik   zeer   blij   dat   er   mensen   zijn   die   veel   tijd   en   energie   steken   in   het   onderhouden   en documenteren   van   onze   monumenten”.   De   boekpresentatie   vond   plaats   direct   nadat   de   bouwers   de   oude   molenkap   weer   terug   op   de molenromp hadden geplaatst. Wederom een historisch moment in de rijke geschiedenis van de Keldonkse molen. Huub   van   Hees   begon   zo'n   zeven   jaar   geleden   met   de   research   voor   het   boek. "Ik   heb   mij   altijd   al   interesse   gehad   in   de   historie   van   het   dorp.   Natuurlijk behoorde   daar   korenmolen   De   Hoop   ook   toe.   Eigenlijk   is   daardoor   een   tijdstip waarop    ik    de    eerste    aantekeningen    maakte    niet    te    noemen.    Het    is    een onderdeel     van     mijn     leven     geworden",     zo     schetste     Huub     van     Hees     de totstandkoming van het boek. Het    boek    verhaalt    over    de    periode    1848    tot    2017.    Bewust    is    het    huidige herbouw-   en   restauratieproces   alleen   nog   niet   beschreven.   "De   wijze   waarop de   Keldonkse   gemeenschap   gemeenschap   en   de   vele   vrijwilligers   dit   project realiseren   maakt   dat   dit   een   afzonderlijk   boek   rechtvaardigt.   Ik   hoop   dat   een ander dit nog eens wil oppikken", aldus Huub van Hees. Wethouder    Eric    van    den    Bogaard    reikte    het    eerste    exemplaar    uit    aan    de auteur.   Hij   had   lovende   woorden   voor   de   vrijwilligers   die   er   voor   zorgen   dat   de Keldonkse   molen   eind   2017   volledig   gerestaureerd   zal   zijn.   Complimenteus was    hij    natuurlijk    ook    richting    schrijver    Huub    van    Hees;    "Het    is    veel    werk geweest,    waarbij    u    -zo    heb    ik    al    kunnen    lezen-    aan    de    hand    van    mooie verhalen     en     ontmoetingen     de     historie     van     de     Keldonkse     molen     heeft vastgelegd. Hartelijk dank daarvoor!". Bijzonder   was   het   moment   dat   Huub   van   Hees   zijn   boek   uitreikte   aan   de   twee   dochters   van   de   in   2011   overleden   laatste   molenaar   Sjef   van   Lith". "Het   doet   ons   ontzettend   veel   dat   deze   molen   waarmee   mijn   vader   heeft   gewerkt   nu   wordt   gerestaureerd",   zo   liet   dochter   Betty   haar   dank   aan   de vrijwilligers en de dorpsgemeenschap blijken. Het   boek   "   Op   verhaal   met   de   Keldonkse   molen"   met   leuke   verhalen   en   rijk   geïllustreerd   is   voor   €   19,95   te   koop   bij   boekhandel   Schellen   in   Veghel. Ook kan het boek besteld worden via www.keldonksemolen.nl .
Keldonk, 7 oktober 2017 Keldonkse molen krijgt haar wieken terug. Zaterdag 14 oktober worden de roeden ingestoken. Sinds   de   molenkap   vorige   week   op   de   achtkant   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   gehesen   is   er   alweer   veel   veranderd   aan   het uiterlijk   van   de   molen.   De   molenbouwers   hebben   de   staartbalk   verder   afgemonteerd   en   de   schoren   aangebracht.   Nu   kunnen   de   wieken worden   gemonteerd.   Zaterdag   14   oktober   zal   er   daarom   weer   een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   op   het   molenterrein   verschijnen.   Die dag wordt om 8 uur ’s morgens begonnen met het insteken van de roeden. Ook   na   het   insteken   van   de   roeden   zit   de   herbouw   en   restauratie   van   de Keldonkse   molen   er   nog   niet   op.   “De   roeden   bestaan   simpel   gezegd   uit   twee lange   ijzeren   balken   van   ruim   22   meter   lang.   Deze   balken   worden   door   de askop    van    de    molen    geschoven.    Elke    balk    vormt    zo    twee    wieken    van    de molen”,   zo   licht   bouwcoördinator   Jos   Verbrugge   de   werkzaamheden   toe.   “Bij goed   weer   zal   vervolgens   in   de   week   daarna   het   kenmerkende   hekwerk   -zeg maar   de   vleugels-   op   de   roeden   worden   aangebracht.   Daarna   starten   we   met het aanbrengen van de molenbelt (talud) rondom de molen. Adriaens   Molenbouw   Weert   B.V.   en   de   vrijwilligers   verwachten   nog   zo’n   twee maanden   nodig   te   hebben   om   de   molen   inclusief   het   maalmechaniek   binnen in   de   molen   volledig   af   te   bouwen.   Vanaf   eind   dit   jaar   zal   de   Keldonkse   molen dan na vele jaren weer kunnen gaan draaien.
© 2006 - 2018 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 11 maart 2018 Opening Keldonkse molen; een feestje voor iedereen! Diverse openingsactiviteiten in het weekend van 14 en 15 april. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   wordt   binnenkort   officieel   geopend.   Nog   bijna   elke   dag   zijn   vrijwilligers   bezig   op   en   rond   korenmolen De    Hoop    in    Keldonk.    De    laatste    puntjes    worden    op    de    “i”    gezet.    Het    aantal    uurtjes    vrijwilligerswerk    is    niet    te    tellen.    Na    een voorbereidingsperiode   zijn   de   herbouw-   en   restauratiewerkzaamheden   in   2011   gestart.   Nu   na   iets   meer   dan   zeven   jaar   is   de   bouw   van de   molen   gereed.   De   openingsactiviteiten   zijn   gepland   in   het   weekend   van   14   en   15   april.   Zaterdagmiddag   14   april   is   de   officiële   opening, 's avonds is er een feest voor iedereen. Ook op zondag 15 april is het molenterrein feestelijk ingericht tijdens de Open dag. "Een   zo'n   intensieve   en   enerverende   bouwperiode   vraagt   natuurlijk   om   een feestelijke   afsluiting";   aan   het   woord   is   Jan   Verbrugge.   Hij   opperde   in   2003   het idee     om     "de     Keldonkse     molen"     te     restaureren,     al     realiseerde     hij     zich waarschijnlijk   toen   nog   niet   goed   wat   voor   werk   dit   met   zich   mee   zou   brengen. Inmiddels   zijn   we   15   jaar   verder   en   draaien   de   wieken   van   de   molen   weer.   Jan Verbrugge;   "De   officiële   opening   is   op   zaterdagmiddag   14   april.   Voor   dit   officiële moment   worden   alle   bouwvrijwilligers   en   de   bedrijven   die   middels   sponsoring van materialen of werkzaamheden hebben geholpen bij de bouw uitgenodigd." Opening molen is een feest voor iedereen! Door   de   herbouw   en   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   heeft   Keldonk   en haar   omgeving   er   een   prachtige   blikvanger   bij.   Daarom   is   er   voor   iedereen   die de   terugkeer   van   de   molen   op   Keldonks   grondgebied   met   de   stichting   wil   vieren zaterdagavond   14   april   een   gezellige   feestavond.   Coen   van   de   Laar   bouwt   die avond   met   zijn   discotheek   een   feestje   in   de   tot   feestzaal   omgebouwde   loods aan de voet van de molen. Het   openingsweekend   wordt   afgesloten   met   een   Open   dag   op   zondag   15   april. Voor   de   kinderen   is   er   die   dag   extra   vertier   op   het   luchtkussen.   Ook   worden   er pannenkoeken gebakken. Stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   hoopt   dat   op   14   en   15   april   velen   de opening van de molen met haar wil komen vieren.
Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2018 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 14 oktober 2017 Keldonk krijgt zijn molen terug! Restauratie Keldonkse molen nagenoeg voltooid met het insteken van de roeden. Vijfenveertig   jaar   geleden   kopte   de   Erpse   Krant   “Laatste Erpse   windmolen   gesloopt”.   Het   is   19   oktober   1972.   In   de krant    schrijft    redacteur    Janus    van    den    Berg    dat    met    de sloop   van   de   Keldonkse   molen   “het   rijke   molenbezit   van   de gemeente     Erp     geheel     verloren     is     gegaan”.     Hoe     de geschiedenis    in    de    loop    der    tijd    soms    een    bijzondere wending   neemt   leert   de   Keldonkse   korenmolen   De   Hoop. De   molen   wordt   op   dit   moment   met   deels   nog   beschikbare authentieke     onderdelen     gerestaureerd     en     herbouwd. Zaterdag   14   oktober   werden   de   roeden   gestoken   en   nadert het project zijn voltooiing. Keldonk krijgt zijn molen terug! De   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   en   blijft een     bijzonder     project.     Bijzonder     omdat     de     molen     wordt gerestaureerd   met   deels   authentieke   onderdelen   -waaronder de   molenkap-      die   molenbouwer   Adriaens   uit   Weert   45   jaar lang    conserveerde    op    zijn    werf.    Bijzonder    ook    omdat    de carrière   van   molenhistoricus   Nico   Jurgens   in   de   jaren   ’60   startte met   pogingen   om   de   Keldonkse   molen   van   z’n   ondergang   te redden.   Nu   aan   het   einde   van   zijn   loopbaan   is   de   heer   Jurgens als    adviseur    betrokken    bij    de    restauratie    van    de    Keldonkse molen.   Het   doet   hem   goed   dat   zijn   aantekening   van   destijds   nu een   waardevolle   bron   vormen   voor   de   restauratie.   Nog   een bijzonderheid;   de   herbouw   en   restauratie   van   de   molen   is   een specifieke     soms     ingewikkelde     en     zeer     zeker     tijdrovende bezigheid   die   voor   een   belangrijk   deel   wordt   uitgevoerd   door vrijwilligers. Het   vorderen   van   het   herbouw-   en   restauratieproject   vervuld de   bouwvrijwilligers   met   een   speciaal   gevoel.   De   tijdelijke   hal aan   de   voet   van   de   molen   wordt   steeds   leger   naar   mate   er meer    onderdelen    hun    definitieve    plek    in    of    aan    de    molen krijgen.   Het   project   is   bijna   klaar.   Met   een   beetje   weemoed kunnen   de   vrijwilligers   straks   terugkijken   op   een   fantastische bouwtijd van hard werken, veel lol en kameraadschap. Zou   het   toeval   zijn   dat   tijdens   deze   weekendklus   het   zonnetje heerlijk   scheen   op   het   werk   van   de   bouwers?   Wat   in   ieder   geval geen   toeval   is,   is   dat   de   Erpse   Krant   van   donderdag   19   oktober 2017,   op   de   dag   nauwkeurig   45   jaar   nadat   de   heer   Van   den Berg   zijn   artikel   schreef,   zal   openen   met   “Keldonk   krijgt   zijn molen terug!”
Keldonk, 7 december 2017 Keldonkse molen na 45 jaar weer voor het eerst in de vreugdestand Unesco plaatst het molenaarsambacht op de werelderfgoedlijst. Na   ruim   45   jaar   staan   de   wieken   van   korenmolen   De   Hoop in   Keldonk   sinds   donderdagmorgen   voor   het   eerst   weer   in de   vreugdestand.   Directe   aanleiding   is   de   bekendmaking dat    het    ambacht    van    molenaar    is    toegevoegd    aan    de internationale   lijst   voor   Immaterieel   Erfgoed   van   Unesco. In      heel      Nederland      zullen      vandaag      molens      in      de vreugdestand   worden   gezet.   Daarmee   geven   de   molenaars door   middel   van   een   eeuwenoud   gebruik   uiting   aan   hun blijdschap rondom deze wereldwijde erkenning. Vroeger   hadden   de   mensen   geen   telefoon,   radio   of   televisie. Om   snel   een   bericht   door   te   geven   gebruikte   de   molenaar   de wieken    van    de    molen.    Elke    gebeurtenis    heeft    haar    eigen wiekstand.     In     Zuidoost-Nederland     zijn     sommige     standen anders   dan   in   de   rest   van   Nederland.   Een   soort   molendialect dus.    Ook    de    Keldonkse    molen    spreekt    met    deze    zuidelijke tongval. De   Vereniging   De   Hollandsche   Molen,   Het   Gilde   van   Vrijwillige Molenaars,   het   Ambachtelijk   Korenmolenaars   Gilde   en   het   Gild Fryske   Mounders   hebben   zich   de   afgelopen   twee   jaar   samen met    het    ministerie    van    OCW    ingezet    voor    de    internationale erkenning van het ambacht van molenaar. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   de   afgelopen   jaren   met veelal   authentieke   materialen   gerestaureerd   en   herbouwd.   Op dit      moment      wordt      de      laatste      hand      gelegd      aan      het maalmechaniek   van   de   molen.   Eind   van   dit   jaar   is   de   molen gereed. Het   molenaarsteam   van   korenmolen   De   Hoop   bestaat   uit   drie molenaars   en   één   molenaar   in   opleiding.   Hans   van   den   Hurk en   leerling-molenaar   Nico   van   Brussel   draaiden   de   Keldonkse molen   vandaag   in   de   vreugdestand.   Bij   die   gelegenheid   lieten zij   ook   blijken   blij   en   trots   te   zijn.   Molenaar   Hans   van   den   Hurk; “Deze     internationale     erkenning     zal     ertoe     leiden     dat     het molenaarsambacht    nog    beter    bekend    wordt    bij    het    grote publiek.   Molenaars   dragen   bij   aan   het   in   stand   houden   van   ons molenbezit.   Nederland   is   bij   vele   toeristen   bekend   om   haar molens.    Zij    leveren    jaarlijks    een    mooie    bijdrage    aan    onze economie.     Daarnaast     verfraaien     molens     ons     landschap. Daarom     moeten     we     onze     molens     en     haar     molenaars koesteren."
Keldonk, 31 december 2017 Ruim 70 vrijwilligers bouwden de Keldonkse molen; ’t is een plaatje! Vrijwilligers ronden na duizenden uurtjes werk de herbouw en restauratie af. Hij   is   klaar   en   ’t   is   een   plaatje!   Meer   dan   70   vrijwilligers restaureerden    en    herbouwden    in    de    afgelopen    jaren korenmolen     De     Hoop     in     Keldonk.     Op     oudjaarsdag stonden   zijn   tijdens   een   korte   feestelijke   bijeenkomst   stil bij    de    voltooiing    van    de    molen.    Projecten    die    net    als korenmolen       De       Hoop       in       het       kader       van       de subsidieregeling       gebiedsopgaven       Noord-Brabant       in aanmerking    komen    voor    een    bijdrage    moeten    voor    1 januari   2018   worden   afgerond.   Met   vereende   krachten   en vele   uurtjes   werk   zorgden   de   vrijwilligers   ervoor   dat   de wieken   van   de   molen   mooi   voor   de   afgesproken   deadline weer kunnen draaien. Het   is   een   prachtig   gezicht;   de   molen   trots   met   zijn   wieken hoog   in   de   lucht   aan   de   rand   van   het   dorp.   Mooi   gelegen   in de   fraaie   natuurrijke   omgeving   van   De   Roost   &   De   Bulten   en het   Aa-dal.   De   vrijwilligers   hadden   op   oudjaarsdag   alle   reden dit geweldige resultaat samen even te vieren. De   plannen   voor   de   herbouw   en   restauratie   van   de   molen werden   tijdens   de   ontwikkeling   van   een   nieuwe   structuurvisie voor      het      dorp      in      2003      gesmeed.      Na      de      nodige voorbereidingen    werd    de    molenstichting    op    31    december 2007   (in   “het   jaar   van   de   molen”,   nu   precies   10   jaar   geleden) opgericht.   In   2011   werd   met   behulp   van   sponsoren,   subsidie van   de   toenmalige   gemeente   Veghel   en   een   bijdrage   vanuit de   LEADER   subsidieregeling   van   de   Provincie   Noord-Brabant gestart   met   de   bouw   van   een   nieuwe   ontvangstruimte   en   de restauratie   van   de   oude   vervallen   molenromp.   In   2014   kreeg de   stichting   wederom   een   subsidie   van   de   provincie   Noord- Brabant.   Hiermee   kon   ook   de   tweede   en   tevens   laatste   fase van het project worden gerealiseerd. Voorzitter   Jan   van   de   Vossenberg   dankte   de   vrijwilligers   voor hun   inzet   in   de   afgelopen   jaren.   "Zonder   jullie   hulp   was   dit nooit   mogelijk   geweest.   We   mogen   samen   trots   zijn   op   dit prachtige     resultaat.     Keldonk     heeft     er     weer     een     mooie blikvanger    bij!"    Ook    maakte    hij    bekend    dat    de    officiële opening   van   de   molen   gepland   staat   voor   het   weekend   van 14 en 15 april 2018.
Keldonk, 17 maart 2018 “Een molenhistoricus met de Keldonkse molen als rode draad in zijn carrière” Nico Jurgens ontvangt onderscheiding voor zijn bijdrage aan het behoud van molens Zaterdag      ontving      Nico      Jurgens      in      Amersfoort      de onderscheiding   voor   Vernuft   en   Volharding.   In   1972   was   hij betrokken   bij   een   eerste   poging   korenmolen   De   Hoop   te behouden    voor    het    nageslacht.    Dat    moment    markeerde het   begin   van   zijn   loopbaan   als   molenhistoricus.   Eerst   in dienst    van    De    Hollandsche    Molen,    vanaf    1992    actief    als zelfstandig   adviseur   monumentenzorg   met   bouwhistorisch onderzoek   als   specialisatie.   Zijn   carrière   is   na   ruim   45   jaar in     een     rustiger     vaarwater     gekomen.     Bijzonder     is     dat korenmolen   De   Hoop   ook   nu   weer   een   rol   speelt   bij   de markering   van   dit   feestelijke   moment.   De   restauratie   van deze   molen   werd   onlangs   mede   op   basis   van   zijn   adviezen voltooid.   De   toegekende   onderscheiding   is   een   waardering voor     de     waardevolle     bijdrage     die     Nico     Jurgens     heeft geleverd     aan     het     behoud     van     molens;     nationaal     en internationaal. Nico   Jurgens   (links   op   de   foto)   zet   zich   al   meer   dan   45   jaar professioneel    in    voor    het    behoud    van    molens    en    ander cultureel    en    industrieel    erfgoed    in    Nederland,    Vlaanderen, Duitsland,     Polen     en     Italië.     In     de     aanbeveling     voor     de onderscheiding     staat     onder     andere     te     lezen;     “Naast     zijn beroepsmatige   betrokkenheid   vond   en   vindt   hij   ook   altijd   tijd zich   belangeloos   in   te   zetten   op   velerlei   terreinen,   in   vrijwel   alle provincies   van   ons   land   en   in   het   buitenland.   Onderzoek,   zowel technisch   als   historisch,   zat   hem   al   jong   in   het   bloed.   Maar   de rode   draad   door   zijn   leven   is   de   korenmolen   van   Keldonk.   Een eeuw   geleden   nog   in   volle   glorie,   maar   uiteindelijk   vervallen   tot een   troosteloze   ruïne.   Op   basis   van   Nico's   onderzoek   kwam   het tot een herbouw die zijn weerga bijna niet kent.” Nico   bezit   een   enorme   molendocumentatie   en   heeft   een   groot aantal   publicaties   op   zijn   naam   staan.   Hij   hield   talloze   lezingen bij   allerlei   gelegenheden,   nationaal   en   internationaal,   en   is   een specialist   in   bouwhistorisch   onderzoek.   Zijn   onderzoek   heeft geleid    tot    cultuurhistorisch    betere    en    meer    verantwoorde restauraties. Op   de   zaterdag   aan   hem   uitgereikte   oorkonde   staat   vermeld: "Als   blijk   van   waardering   voor   je   inzet   bij   de   ontwikkeling   van bouwhistorisch    onderzoek    voor    molens,    met    als    sprekend voorbeeld    de    toepassing    daarvan    bij    de    realisatie    van    de herbouw van molen De Hoop in Keldonk." Uiteraard   was   een   delegatie   van   stichting   korenmolen   De   Hoop Keldonk   tijdens   de   uitreiking   in   Amersfoort   aanwezig   om   Nico en   zijn   vrouw   Jet   na   afloop   te   feliciteren   met   deze   mooie   en zeer verdiende onderscheiding.
Keldonk, 1 oktober 2017 Historie        van        Keldonkse        molen vastgelegd in een prachtig boek. Huub    van    Hees    schrijft    boek    “Op    verhaal    met    de    Keldonkse molen”. Huub   van   Hees   heeft   de   afgelopen   jaren   gewerkt   aan   een boek   over   de   historie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk. Zaterdagmorgen   reikte   wethouder   Eric   van   den   Bogaard het   eerste   exemplaar   aan   de   auteur   uit.   “Als   wethouder die       onder       andere       verantwoordelijk       is       voor       het monumentenbeleid   in   onze   gemeente   ben   ik   zeer   blij   dat er    mensen    zijn    die    veel    tijd    en    energie    steken    in    het onderhouden   en   documenteren   van   onze   monumenten”. De   boekpresentatie   vond   plaats   direct   nadat   de   bouwers de   oude   molenkap   weer   terug   op   de   molenromp   hadden geplaatst.    Wederom    een    historisch    moment    in    de    rijke geschiedenis van de Keldonkse molen. Huub   van   Hees   begon   zo'n   zeven   jaar   geleden   met   de   research voor    het    boek.    "Ik    heb    mij    altijd    al    interesse    gehad    in    de historie   van   het   dorp.   Natuurlijk   behoorde   daar   korenmolen De   Hoop   ook   toe.   Eigenlijk   is   daardoor   een   tijdstip   waarop   ik de   eerste   aantekeningen   maakte   niet   te   noemen.   Het   is   een onderdeel   van   mijn   leven   geworden",   zo   schetste   Huub   van Hees de totstandkoming van het boek. Het   boek   verhaalt   over   de   periode   1848   tot   2017.   Bewust   is   het huidige     herbouw-     en     restauratieproces     alleen     nog     niet beschreven.    "De    wijze    waarop    de    Keldonkse    gemeenschap gemeenschap    en    de    vele    vrijwilligers    dit    project    realiseren maakt   dat   dit   een   afzonderlijk   boek   rechtvaardigt.   Ik   hoop   dat een ander dit nog eens wil oppikken", aldus Huub van Hees. Wethouder   Eric   van   den   Bogaard   reikte   het   eerste   exemplaar uit     aan     de     auteur.     Hij     had     lovende     woorden     voor     de vrijwilligers   die   er   voor   zorgen   dat   de   Keldonkse   molen   eind 2017   volledig   gerestaureerd   zal   zijn.   Complimenteus   was   hij natuurlijk   ook   richting   schrijver   Huub   van   Hees;   "Het   is   veel werk   geweest,   waarbij   u   -zo   heb   ik   al   kunnen   lezen-   aan   de hand   van   mooie   verhalen   en   ontmoetingen   de   historie   van   de Keldonkse molen heeft vastgelegd. Hartelijk dank daarvoor!". Bijzonder    was    het    moment    dat    Huub    van    Hees    zijn    boek uitreikte    aan    de    twee    dochters    van    de    in    2011    overleden laatste   molenaar   Sjef   van   Lith".   "Het   doet   ons   ontzettend   veel dat   deze   molen   waarmee   mijn   vader   heeft   gewerkt   nu   wordt gerestaureerd",    zo    liet    dochter    Betty    haar    dank    aan    de vrijwilligers en de dorpsgemeenschap blijken. Het   boek   "   Op   verhaal   met   de   Keldonkse   molen"   met   leuke verhalen    en    rijk    geïllustreerd    is    voor    €    19,95    te    koop    bij boekhandel    Schellen    in    Veghel.    Ook    kan    het    boek    besteld worden via www.keldonksemolen.nl .
Keldonk, 7 oktober 2017 Keldonkse molen krijgt haar wieken terug. Zaterdag 14 oktober worden de roeden ingestoken. Sinds    de    molenkap    vorige    week    op    de    achtkant    van korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   gehesen   is   er   alweer veel     veranderd     aan     het     uiterlijk     van     de     molen.     De molenbouwers          hebben          de          staartbalk          verder afgemonteerd   en   de   schoren   aangebracht.   Nu   kunnen   de wieken   worden   gemonteerd.   Zaterdag   14   oktober   zal   er daarom   weer   een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   op   het molenterrein    verschijnen.    Die    dag    wordt    om    8    uur    ’s morgens begonnen met het insteken van de roeden. Ook    na    het    insteken    van    de    roeden    zit    de    herbouw    en restauratie    van    de    Keldonkse    molen    er    nog    niet    op.    “De roeden   bestaan   simpel   gezegd   uit   twee   lange   ijzeren   balken van   ruim   22   meter   lang.   Deze   balken   worden   door   de   askop van   de   molen   geschoven.   Elke   balk   vormt   zo   twee   wieken   van de     molen”,     zo     licht     bouwcoördinator     Jos     Verbrugge     de werkzaamheden   toe.   “Bij   goed   weer   zal   vervolgens   in   de   week daarna   het   kenmerkende   hekwerk   -zeg   maar   de   vleugels-   op de   roeden   worden   aangebracht.   Daarna   starten   we   met   het aanbrengen van de molenbelt (talud) rondom de molen. Adriaens   Molenbouw   Weert   B.V.   en   de   vrijwilligers   verwachten nog    zo’n    twee    maanden    nodig    te    hebben    om    de    molen inclusief   het   maalmechaniek   binnen   in   de   molen   volledig   af   te bouwen.   Vanaf   eind   dit   jaar   zal   de   Keldonkse   molen   dan   na vele jaren weer kunnen gaan draaien .
Keldonk, 11 maart 2018 Opening Keldonkse molen; een feestje voor iedereen! Diverse openingsactiviteiten in het weekend van 14 en 15 april. Korenmolen     De     Hoop     in     Keldonk     wordt     binnenkort officieel   geopend.   Nog   bijna   elke   dag   zijn   vrijwilligers   bezig op   en   rond   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   De   laatste puntjes     worden     op     de     “i”     gezet.     Het     aantal     uurtjes vrijwilligerswerk        is        niet        te        tellen.        Na        een voorbereidingsperiode          zijn          de          herbouw-          en restauratiewerkzaamheden    in    2011    gestart.    Nu    na    iets meer   dan   zeven   jaar   is   de   bouw   van   de   molen   gereed.   De openingsactiviteiten   zijn   gepland   in   het   weekend   van   14 en     15     april.     Zaterdagmiddag     14     april     is     de     officiële opening,   's   avonds   is   er   een   feest   voor   iedereen.   Ook   op zondag    15    april    is    het    molenterrein    feestelijk    ingericht tijdens de Open dag. "Een    zo'n    intensieve    en    enerverende    bouwperiode    vraagt natuurlijk   om   een   feestelijke   afsluiting";   aan   het   woord   is   Jan Verbrugge.   Hij   opperde   in   2003   het   idee   om   "de   Keldonkse molen"    te    restaureren,    al    realiseerde    hij    zich    waarschijnlijk toen    nog    niet    goed    wat    voor    werk    dit    met    zich    mee    zou brengen.    Inmiddels    zijn    we    15    jaar    verder    en    draaien    de wieken    van    de    molen    weer.    Jan    Verbrugge;    "De    officiële opening    is    op    zaterdagmiddag    14    april.    Voor    dit    officiële moment    worden    alle    bouwvrijwilligers    en    de    bedrijven    die middels     sponsoring     van     materialen     of     werkzaamheden hebben geholpen bij de bouw uitgenodigd." Opening molen is een feest voor iedereen! Door   de   herbouw   en   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop heeft   Keldonk   en   haar   omgeving   er   een   prachtige   blikvanger bij.   Daarom   is   er   voor   iedereen   die   de   terugkeer   van   de   molen op     Keldonks     grondgebied     met     de     stichting     wil     vieren zaterdagavond   14   april   een   gezellige   feestavond.   Coen   van   de Laar   bouwt   die   avond   met   zijn   discotheek   een   feestje   in   de   tot feestzaal omgebouwde loods aan de voet van de molen. Het   openingsweekend   wordt   afgesloten   met   een   Open   dag   op zondag   15   april.   Voor   de   kinderen   is   er   die   dag   extra   vertier   op het luchtkussen. Ook worden er pannenkoeken gebakken. Stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   hoopt   dat   op   14   en   15 april    velen    de    opening    van    de    molen    met    haar    wil    komen vieren.